Servicios Escolares

TASKUJUT XLAKALHTAWANIN NA MAKTAYAYAN WANTU TANKS NA  MA ACAMPASTOKA CHU NA LAKGKAXTLAWANIYAN ASTALH, LAWAKÚ Y AWAN LANTLA ANTAKU LAWI UIEP , WANTÚ XTATAKATSIN XPULATAMAN XA TLAKA PUKALTAWAKA NA MAPAKWIY LANTLA TIPALHUWA TALAKKGAXLAW WANTU TLAN NA TAKSA ANTA TASKUJUT XLAKALHTAWAKANIN

LI´ TANUKAN

 

WA UIEP PUTSAMA NA MAMAKXTUMI XA LAKTALMAN TACALHTAWAKA WANTU XASASTI LATAMANIN KALTAWAKANANIN WANTIKU MAKALSPUTUKONIT XLI KILMAKTATI TAKALTAWAKA CHU NA LITALAKGAPASKOY LANTLA: AKSKALALAN ,WANTI LUTANUNIY CHU WANTI TAMAKAMASTAY NA KAXWILI WANTU LIKALCHOKOY CHU NA MAKAMAKTAYAY LI LHUWA LAKGKARSIANO , TALAKAGKASKIMA KARSIANO WANTI TANKS LAKAKATSIY PI TLAN NAMAKALSPUTUY XA TALMAN TAKALTAWAKA CHU NA LITAYAY (LÍDERES CON ESPIRITU EMPRENDEDOR Y SENTIDO HUMANO).